مالکیت فکری طرح ها

مراکز رشد به منظور تحقق نقش دانشگاه ‌ها در زمینه تولید ثروت شکل گرفته ‌اند، و از این حیث تسهیلاتی را جهت ایجاد و توسعه شرکت ‌های خصوصی در اختیار کارآفرینان و صاحبان ایده می ‌گذارد لذا مقتضی است بخشی از این سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در مالکیت معنوی طرح‌ها و ایده‌هایی که در قالب B.P مطرح شده و منجر به ثبت اختراع گردیده، تأمین شود. همچنین از طریق سرمایه ‌گذاری بر روی ایده ‌های نوآور و کاربردی که موفق به گذراندن مرحله رشد شده‌اند و دارای توجیه اقتصادی مناسبی می ‌باشند، بسترهای لازم جهت ایجاد شرکت‌های دانشگاهی را فراهم خواهد نمود. شایان ذکر می ‌باشد که این مشارکت در صورت نیاز شرکت به سرمایه ‌گذار و بر اساس ارزیابی ایده و موقعیت شرکت در بازار صورت می ‌پذیرد.

تبصره - حفظ و حضانت از طرح ‌های ارائه شده، بر عهده مرکز می ‌باشد و همچون اسناد حقوقی قابل واگذاری به غیر نمی ‌باشد.