زمینه های فعالیت

مرکز رشد واحد تهران جنوب هم راستا با ضرورت ‌ها و نیازهای صنعت و جامعه، و با عنایت به اهداف و چشم ‌انداز مرکز، زمینه ‌های تخصصی زیر را به عنوان محورهای فعالیت مرکز پیش ‌بینی می ‌نماید.

- واحدهای تحقیق و توسعه ( R&D ) با قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز صنایع و سازمان ‌های اجرایی

- انرژی (خصوصاً انرژی ‌های نو و تجدید پذیر)

- نانو

- ارتباطات و رسانه (با توجه به آنکه رشد ناخالص ملی به مقوله رسانه و ارتباط تخصیص یافته است)