ماموریت مرکز

مرکز رشد متعهد به تمهید بسترهایی جهت فعالیت کارآفرینان بوده و از سوی دیگر پل ارتباطی دانشگاه با جامعه صنعتی می‌باشد. از این نظر می ‌باید راهکارهای ارتباطی و تعامل بیشتر شرکت‌های مستقر در مرکز رشد را با صنعت و جامعه، فراهم نماید. ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به شرکت‌ها، برگزاری سمینارها و نشست ‌های علمی با حضور صاحب نظران و کارآفرینان جهت بهره ‌مندی از تجارب ایشان، اخذ اولویت‌های پژوهشی سازمان‌های اجرایی و مراکز صنعتی، و واگذاری به شرکت‌ها به منظور آشنایی با نیازهای واقعی بازار، از جمله مأموریت‌های مرکز رشد است. همچنین مرکز رشد از طریق ایجاد یک فضای رقابتی سالم و کاهش محدودیت‌های سازمانی و حمایت از واحدهای فناوری، امکان گسترش فعالیت‌های شرکت‌ها، حضور چابک‌تر ایشان در بازار و تجاری ‌سازی دستاوردهای پژوهشی را مهیا می‌نماید.