مراحل حضور در مرکز رشد

مراحل حضور در مرکز رشد:

با توجه به آنکه مرکز رشد با هدف تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی شکل گرفته است لذا برنامه­ریزیهای صورت پذیرفته به گونه­ای است که شرکتها و هسته­های حاضر در مرکز، تواناییهای لازم جهت بازاریابی و عرضه محصولات خود را به دست آورند. از این نظر ايده كارآفرين، برنامه کسب و کار پیشنهادی و تیم کاری که برنامه را عملیاتی مینماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این حیث پذیرش متقاضیان حضور در مرکز رشد منوط به تایید (Business Plan ) ارائه شده و ثبت حقوقی شرکت توسط تیم اجرائی، میباشد.

 

الف) الزاماتی که در پذیرش Business Plan ارائه شده، مد نظر قرار می­گیرد:

·          داشتن ایده کاری با جنبههای

- نوآور، دانش محور و دارای جنبههای اقتصادی مثبت

- فرصت ساز، دارای زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی

- در جهت رفع نیازهای فنی، مهندسی، مشاورهای و خدماتی جامعه، صنایع و سازمانهای اجرایی

 

·          حضور نیروی انسانی توانا و مجرب در ترکیب تیم کاری

·          وجود بازار مناسب جهت فروش کالا و خدمات، و امکان توسعه و حضور مستمر در بازار

تبصره - به منظور ارزیابی Business Plan ارائه شده و تمهید زمینههای سرمایهگذاری در طرحهای کاربردی، میباید کلیه طرحهای پیشنهادی مطابق با فرمت طرح کسب و کار مصوب مرکز تنظیم گردد.

 

           ب) روند استقرار شرکت­های متقاضی حضور در مرکز رشد

·          ارائه پیشنهادیه طرح در قالب برنامه کسب و کار ( B.P ) به مرکز رشد

·          اخذ تاییدیه علمی و بررسی موقعیت طرح در بازار تجاری

·          ارسال طرح پیشنهادی و نتیجه داوری، به مدیر مرکز جهت استقرار شرکت

·          انعقاد قرارداد با شرکت به منظور استقرار در مرکز رشد

·          نظارت بر عملکرد شرکت و اخذ گزارشات ماهیانه

·          بررسی عملکرد شرکت در پایان هر مرحله و انعقاد قرارداد جهت حضور در مراحل بعدی