مدیر مرکز

دکتر فرزاد جعفرکاظمی
مدیر مرکز رشد فناوری واحد تهران جنوب
 
 

شاهرخ آقا محسنی - کارشناس مرکز رشد