مدیر مرکز

دکتر سید مصطفی عابدی
مدیر مرکز رشد فناوری واحد تهران جنوب
 
 

شاهرخ آقا محسنی - کارشناس مرکز رشد